Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sử dụng FML dạng lỏng sẽ không làm ảnh hưởng đến việc tăng ẩm độ của thức ăn chăn nuôi thành phẩm, việc dùng FML cũng sẽ giống như sử dụng các nguyên liệu dạng dịch, dạng lỏng khác trên thị trường.