3. Tài liệu giới thiệu chi tiết về ENERGYVAL - hội thảo 2021 - compressed