3. THQ - MIX ALIVE - Cơ chế tác động và Quy trình sản xuất - compressed