4. Tài liệu toàn cảnh chăn nuôi bò tại Việt Nam - compresed