7. Tài Liệu Hội Thảo Kiểm Soát Bệnh Trong Ao Nuôi Do MixScience tổ chức