Xây dựng giải pháp giám sát hoạt động của bò dựa trên các thiết bị gắn trên vật nuôi