TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Với chặng đường đã hơn 10 năm có mặt trên thị trường, cùng định hướng ``CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH`` giữa tất cả những nhân sự trong Tân Hữu Quí. Chúng tôi luôn hướng đến sự cộng tác và những nhân sự tiềm năng để cùng nhau, chúng ta sẽ luôn tiếp tục bước tiến đến sự phát triển bền vững